A jogi szókészlet használata

A jogi szókészlet használatának módja jogi következményekkel jár, ezért is alapvető követelmény a szakszerűség és közérthetőség, úgy mint pontos szóhasználat és szabatos fogalmazás. A jogi szaknyelvre, mint a legtöbb szaknyelvre általában, jellemző a nominalizáció, a semleges stílus, az általánosítás, a tipizálás. Többségben vannak a deverbális nomenképzők, a denomináis nomenképzők, a birtokos személyragok és az alárendelő összetett szavak. A jogi tevékenység egyben egy speciális szövegalkotási és szövegértelmezési feladat is. Célja, hogy a rendelkezésre álló szövegekből egy direktív illokúciós erővel rendelkező döntést vagy határozatot tartalmazó újabb szöveget hozzon létre, jogi fordítás Debrecen. A jogi nyelv és szóhasználat, amennyiben fordításra van szükség, egy olyan szakember tudását igényli, aki a jogi kifejezések és gyakorlat terén nagy tapasztalattal és tudással bír. A fordítónak nemcsak általános tudással kell rendelkeznie a jogi terminológiával kapcsolatban, hanem az idegen kultúrák és jogi rendszerek törvény által szabályozott követelményeiben és jogi útvesztőiben is jártasnak kell lennie (Forrás).

A sikeres jogi fordítás legbiztosabb útja

Bár léteznek külön jogi szakszótárak, a sikeres jogi fordítás legbiztosabb útja elővenni az idegen törvénynek, rendeletnek vagy végzésnek megfelelő, illetve a hozzá legközelebb álló magyar szöveget, s felkutatni a legközvetlenebb egyenértékűségeket, jogi fordítás Debrecen. A kereskedelmi jog alapelemeivel minden olyan szakfordítónak tisztában kell lennie, aki jogi és gazdasági szövegek fordítását vállalja. Sajnos, sokan még az intézvényt sem képesek megkülönböztetni az elfogadványtól. Sőt olyan fordítással is találkoztunk, amelyben ezek a váltójogi alapfogalmak ‘intézmény‘ és ‘forgatmány‘ alakban szerepeltek!

A jogi fordítás folyamata

Maga a fordítás egy nagyon összetett folyamat, ami specifikus jártasságot igényel. Azonban a jogi dokumentumok fordítása nagyon alapos munkát kíván, minthogy még a legcsekélyebb hiba vagy tévedés is összetett jogi eljárást vonhat maga után. A jogi fordítások elkészítésekor néhány dolgot mindig szem előtt kell tartani. A forrásszöveg szerkezete a jogi rendszer felépítését követi, ami összhangban van a saját jogi nyelvezetével és kultúrájával. Másfelől a célszöveget egy másik személy fogja olvasni, aminek így egy másik nyelv és másik jogi rendszer követelményeinek fog megfelelni. Minden szervezetnek és magánszemélynek, ami és aki csak érintett a fordítások elkészítésében, pontosan meghatározott kötelezettségeknek és illetékességnek kellene megfelelniük. Így lehetne biztosítani, hogy ezek a dokumentumok pontosan megfelelnek egymásnak a forrás- és a célnyelven. Hasonlóképpen nem szabadna elfelejteni, hogy a forrásnyelv nyelvi felépítésének nincs pontos megfelelője a célnyelvben, így a fordító felelőssége egy megfelelő nyelvi szerkezetet találni, ami a leginkább hasonló a forrásszöveghez, jogi fordítás Debrecen.

Szerződés fordítás és az angolszász jogrendszer

Egy magyar nyelvű szerződés angolra fordítása során a legfontosabb szempont a terminológiai helyesség. Az angolszász jogrendszer eltérő tartalmú jogintézményei miatt nem egyszerű feladat a tökéletes terminológiai megfeleltetés, azonban a fordításnak rendkívül hűnek kell lennie az eredetihez, hiszen bármilyen apró eltérés, félreérthető szóhasználat súlyos következményekkel jár a jogalkalmazás során, különösen, ha például a szerződés eredetileg magyar nyelven készült, de úgy rendelkezik, hogy az angol nyelvű változat élvez elsőbbséget a két különböző változat közti ellentmondás esetén. A terminológia terén tehát a fordítónak oda kell figyelnie, a terminológiai különbségekre fel kell hívnia az olvasó, a megrendelő figyelmét, jogi fordítás Debrecen.

A jogi szakfordítás speciális szaktudást igénylő terület

A jognak sajátos nyelvezete alakult ki, amely elég bonyolult, ezért jogi szövegek fordításakor kiemelten fontos, hogy pontosan az szerepeljen a fordításban, ami az eredeti szövegben le van írva. Ezeket a fordításokat csak olyan fordítók készíthetik, jogi fordítás Debrecen, akik a fordítás technikai részén túl az adott jogi szakterületet is ismerik, mivel a jogi fordításokban előforduló esetleges pontatlanságoknak súlyos következménye lehet.

A helyes jogi szakfordítás

A helyes jogi szakfordításhoz ezen túl azonban szükség van a két jogrendszer különbségeinek a megértésére: a magyar jogrendszer beható ismerete és a célnyelvi jogrendszer megértése egyaránt elengedhetetlen. A jogi szövegek komplexitása és speciális szókincse közismert. A megfelelő minőségű jogi fordítás a forrás- és a célnyelv ismeretén túl megkívánja a kulturális és gazdasági összefüggések megértését is, ezért irodánknál alapelv, hogy jogi végzettségű és külföldön tanult szakfordítók készítik el a jogi szövegek fordítását, jogi fordítás Debrecen.

Hiteles fordítás, jogi fordítás

Az igazán fontos hivatalos iratainkat nem bízhatjuk akárkire. A hivatalos, akár jogi hátteret is igénylő ügyeink túlnyomó többségében csak hiteles fordítással ellátott okiratot fogadnak el. A jogi szakfordító tisztában van a jogi fogalmakkal, az azokat elhatároló jellemzőkkel, és ha esetleg mégis bizonytalan valamely kifejezéssel kapcsolatosan, akkor tudja, hol keresse a megoldást, jogi fordítás Debrecen. Az érvényben lévő jogszabályok alapján hiteles fordítást, fordításhitelesítést, illetve idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordítóiroda (OFFI) készíthet. Azonban nem árt tudni, hogy a hiteles fordítást a jogszabály csak néhány kifejezett esetben teszi kötelezővé, mint például születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat fordítása.

Mire kell különleges figyelmet fordítani jogi szövegek fordítása esetén?

A jog témaköre különleges figyelmet érdemel, hiszen az élet bármely területéről származó szerződés, tanúsítvány vagy hasonló dokumentum szinte mindig tartalmaz jogi vonatkozást. Akár egy műszaki szöveg is utalhat valamely paragrafusra ezzel szükségessé téve a jogi szakfordító szükségességét.  A közlekedési eszközök tervezését és gyártását szigorúan behatárolt jogszabályok szorítják korlátok közé. Bármely gazdasági tevékenységgel, kapcsolatos géppel kapcsolatosan munkavédelmi előírásokat, ezzel párhuzamosan környezetvédelmi és egészségügyi megkötéseket kell betartani. Tehát bármerre lépünk a jogi fordítás szükségessége az életünk szinte minden területén előfordulhat. A jogi dokumentumok fordítása igen megerőltető feladat. Jogi szakfordítókat igényel az ilyesfajta munka, akiknek megfelelő egyetemi tanulmányok vannak a hátuk mögött, valamint nagy tapasztalatra tettek szert a különböző jogi dokumentumok fordítása terén, jogi fordítás Debrecen.

Jog és a nyelv

Elsőre nem is gondolnánk, hogy a jog és a nyelv milyen sok szempontból mutat egymással hasonlóságot, és milyen mély kapcsolat szövődött köztük az elmúlt évszázadok során. A jogászok általában úgy tekintettek (és sokan még ma is úgy tekintenek) a nyelvre, hogy azt a különböző jogi céljaik elérésének eszközeként használják: a nyelv egy olyan eszköz, amin keresztül gondolataikat kifejezhetik, de a nyelv egyébként semmilyen hatást nem gyakorol magára a gondolatra és annak megfogalmazójára, az emberre. Ez a felfogás sokáig a nyelvészekre is jellemző volt, majd amikor megkezdődött valamiféle érdeklődés a jog felé, akkor az sokáig kimerült a jogi nyelv mint szaknyelv vizsgálatában, és a köznapi nyelvtől való idegensége kritizálásában, Debrecen jogi fordítás. Mind a jog, mind a nyelv egy komplex jelenség abban az értelemben, hogy véges számú összetevők (betűk és hangok, valamint a törvényi tényállások) kombinációjából végtelen számú kimeneti változat (mondatok, illetve történeti/ítéleti tényállások milliói) realizálódhatna.

Jogi fordítás

A jogi fordítás kategóriájába nem csak a jogszabályok vagy a szerződések tartoznak. A jog az élet számos területét szabályozza a mezőgazdaságtól az oktatásig. Mégis az előbb említett szövegek teszik ki a jogi fordítások túlnyomó részét. A jogi fordítás elkészítése során a folyamatosan alakuló kifejezések átültetése mellett olyan, egymással szoros kapcsolatban lévő egészet alkotó szövegekkel is meg kell a szakembereknek birkózni, amelyek bővelkednek bonyolult nyelvi fordulatokban, sűrített információkban és többszörösen összetett mondatokban, sőt időnként szándékosan homályos mondanivalóban is, jogi fordítás Debrecen.